Px Suite
Ondersteuning

Algemene Voorwaarden

 1. INLEIDING

  1. Tabeo Broker Limited (”Tabeo Broker”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Engeland en Wales, aldaar ingeschreven onder nummer 10416530. Tabeo Broker is statutair gevestigd te C/O Fox Williams, 10 Finsbury Square, Finsbury, Londen EC2A 1AF, Verenigd Koninkrijk, en kantoorhoudende aan Victoria Spaces, 25 Wilton Road, Londen, SW1V 1LW, Verenigd Koninkrijk. Tabeo Broker heeft een vergunning en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (”FCA”) en is ingeschreven in het Financial Services Register onder nummer 777539. Tabeo Broker staat daarnaast ingeschreven bij de Information Commissioner’s Office onder registratienummer ZA260247.

  2. Tabeo Limited (”Tabeo Ltd”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Engeland en Wales, aldaar ingeschreven onder nummer 10363602. Tabeo Broker is statutair gevestigd te C/O Fox Williams, 10 Finsbury Square, Finsbury, Londen EC2A 1AF, Verenigd Koninkrijk, en kantoorhoudende aan Belle House, Victoria Spaces, 25 Wilton Road, Londen, SW1V 1LW, Verenigd Koninkrijk. Tabeo Ltd staat daarnaast ingeschreven bij de Information Commissioner’s Office onder registratienummer ZA260299.

  3. Betaal Maandelijks Ltd (“Betaal Maandelijks”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Engeland en Wales, aldaar ingeschreven onder nummer 10363602. Kredietverlener is statutair gevestigd te C/O Fox Williams, 10 Finsbury Square, Finsbury, Londen EC2A 1AF, Verenigd Koninkrijk, en kantoorhoudende aan Belle House, Victoria Spaces, 25 Wilton Road, Londen, SW1V 1LW, Verenigd Koninkrijk. Betaal Maandelijks staat daarnaast ingeschreven bij de Information Commissioner’s Office onder registratienummer ZB006785.

  4. Tabeo Ltd en Tabeo Broker werken elk samen met zorgverleners en andere bedrijven die bij hen ingeschreven staan (“Ondernemers”) en klanten die van Ondernemers goederen of diensten afnemen of het voornemen daartoe hebben (“Klanten”).

  5. Kredietverlener kan verwijzen naar Betaal Maandelijks, of een andere kredietverlener, zoals nader gespecificeerd in de tussen kredietverlener en kredietnemer afgesloten kredietovereenkomst (“Kredietverlener”). Ondernemer kan de partij zijn die u uitstel van betaling verleent of de verbonden bemiddelaar zijn met betrekking tot een leningovereenkomst tussen U en Betaal Maandelijks Tabeo Broker verleent aan Ondernemers kredietdiensten, indien Kredietverlener kredieten aan Klanten verleent (“Kredietdiensten”) en betaaldiensten waardoor Ondernemers rechtstreeks betalingen van hun Klanten kunnen aannemen (“Betaaldiensten”), terwijl Tabeo Ltd Ondernemers bepaalde marketingdiensten verleent (“Px Suite”).

  6. Voor Klanten regelt Tabeo Ltd abonnement diensten (“Abonnementen”).

  7. Tabeo Broker brengt Ondernemers en Klanten in contact met Kredietverlener en derden-kredietverleners, waardoor Klanten, wanneer zij goederen of diensten van Ondernemers kopen, toegang kunnen krijgen tot krediet (al dan niet rentedragend) (“Financiering”).

  8. De Kredietdiensten, Betaaldiensten, Px Suite, Abonnementen en Financiering worden hierna gezamenlijk aangeduid als de “Producten”.

  9. Zowel Tabeo Ltd als Tabeo Broker handelen onder de naam Tabeo. Elke verwijzing in deze algemene voorwaarden naar “Tabeo”, “wij”, “onze” of “ons” is een verwijzing naar Tabeo of Kredietverlener, met uitzondering van de Ondernemer of een derde-kredietverlener.

   1. Tabeo Ltd, in relatie tot Px Suite en Abonnementen; of

   2. Tabeo Broker, in relatie tot Kredietdiensten, Betaaldiensten en Financiering.

   Tenzij hiervoor specifiek anders aangegeven is elke andere verwijzing naar “Tabeo”, “wij” of “ons” een verwijzing naar zowel Tabeo Ltd als Tabeo Broker. “U” betekent de Klant of de Ondernemer, afhankelijk van de context.

  10. Tabeo Ltd exploiteert de website www.tabeo.nl, dat een digitaal platform (“Platform”) biedt waarop Ondernemers en Klanten de Producten ontvangen (waar van toepassing) en waarop Kredietverlener via Tabeo Broker Financiering en Abonnementen aan Klanten kan aanbieden. De Producten worden aangeboden via een mobiele applicatie, www.tabeo.nl, app.tabeo.nl, merchant.tabeo.nl, leads.tabeo.nl en m.tabeo.nl (hierna gezamenlijk aangeduid als de “Website”).

  11. Het doel van de Website is:

   1. leningsovereenkomsten met betrekking tot Financiering en uitstel van betaling tot stand te laten komen (“Leningovereenkomsten”);

   2. abonnementen tussen u en Ondernemers te faciliteren;

   3. de Px Suite aan Ondernemers te verstrekken;

   4. de Betaaldiensten te verstrekken zodat Ondernemers deze aan Klanten kunnen aanbieden; en

   5. andere producten of diensten te verstrekken zoals van tijd tot tijd aangeboden door aan ons gelieerde Tabeo-bedrijven alsmede andere producten of diensten die van tijd tot tijd door Tabeo worden aangeboden.

  12. Voor nadere informatie over voorwaarden die samenhangen met hun lening of terugbetaling, dienen Klanten zich te wenden tot Kredietverlener.

  13. U kunt contact opnemen met Kredietverlener voor informatie over de op uw Product toepasselijke voorwaarden, waaronder uw wettelijke recht op beëindiging en restitutie:

   1. de Leningsovereenkomst tussen kredietverlener en de Klanten voor de voorwaarden die samenhangen met uw lening;

   2. de overeenkomst met betrekking tot Abonnementen voor de op Abonnementen toepasselijke voorwaarden;

   3. de overeenkomst met betrekking tot Betaaldiensten voor de daarop toepasselijke voorwaarden; en

   4. andere relevante overeenkomsten of voorwaarden voor specifieke Producten.

  14. Door de Website te bezoeken en te gebruiken, ongeacht op welke wijze, verklaart u gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op uw aanvraag voor en gebruik van het Product en van de Website (de “Algemene Voorwaarden”), evenals met onze Privacyverklaring, die te vinden is op https://tabeo.nl/privacy-policy; daarin wordt uitgelegd hoe wij de van u verzamelde persoonsgegevens verwerken en hoe wij gebruik maken van cookies.

  15. Indien u een Ondernemer bent, verwijst de Website naar merchant.tabeo.nl, en niet naar app.tabeo.nl, en zijn de volgende artikelen van deze Algemene Voorwaarden op u en uw werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers, tussenpersonen, opdrachtnemers en onderaannemers van toepassing: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11.1 t/m 11.6 en 11.8 en, waar van toepassing, de Privacyverklaring. In geval van (in)directe strijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en Tabeo’s algemene voorwaarden voor de Ondernemer, die te vinden zijn op merchant.tabeo.nl, prevaleren Tabeo’s Algemene Voorwaarden voor en van toepassing op de Ondernemer.

  16. Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden en/of de wijze waarop wij de Website exploiteren van tijd tot tijd wijzigen, waarbij wij redelijke maatregelen treffen om wezenlijke wijzigingen onder uw aandacht te brengen. Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden of daarin aangebrachte wijzigingen, dan moet u de Website niet gebruiken en het gebruik ervan staken.

 2. TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

  1. Wij garanderen niet dat de Website, of de inhoud ervan, te allen tijde en zonder onderbreking beschikbaar is. Toegang tot de Website wordt tijdelijk aangeboden en het kan zijn dat wij de toegang tot de Website of een deel daarvan, zonder kennisgeving, moeten opschorten indien wij daartoe verplicht zijn op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, of wijziging of herinvoering daarvan (“Toepasselijke Wetgeving") of wanneer de Website buiten onze schuld niet beschikbaar is. In alle andere gevallen laten wij u ten minste 7 dagen van tevoren door een kennisgeving op de Website weten dat deze tijdelijk niet beschikbaar zal zijn.

  2. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u indien, ongeacht de reden daarvoor (met uitzondering van onze ernstige nalatigheid, toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, opzettelijk verzuim of fraude onzerzijds), de Website op enig moment of voor enige tijd niet beschikbaar is.

  3. U bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van de benodigde maatregelen om toegang tot de Website te kunnen krijgen.

  4. Wanneer toegang tot de Producten wordt verkregen via andere websites dan de Website, verklaart u zich zowel aan onderhavige Algemene Voorwaarden als aan eventuele gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op die website van derden te houden. In geval deze Algemene Voorwaarden afwijken van die van andere websites die de Website exploiteren, dan prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

  5. Het is u niet toegestaan de Website te bezoeken en te gebruiken voor ander dan het bestemde doel of te trachten:

   1. zonder toestemming toegang te krijgen tot, wijzigingen te maken in, of enigerlei kwaadaardige codes aan te brengen op de Website of Tabeo, door welke middelen dan ook;

   2. de Website of een deel daarvan, of de software die beschikbaar is via de Website te decompileren of reverse engineering toe te passen;

   3. kopieën te maken van de Website of een deel daarvan, of deze of daarin opgenomen materialen of informatie te wijzigen, te reproduceren, door te sturen, te veranderen of te verspreiden, tenzij dat wettelijk is toegestaan;

   4. de Website te gebruiken voor doeleinden die strijdig zijn met Toepasselijke Wetgeving;

   5. de Website te gebruiken om fraude te plegen;

   6. de Website te gebruiken om te simuleren dat communicatie van ons of een andere dienst of entiteit afkomstig is, met als oogmerk informatie over de identiteit van personen, verificatiegegevens of andere informatie te verkrijgen (‘phishing’); of

   7. de Website te gebruiken op enige wijze waardoor de exploitatie ervan verstoord wordt.

  6. Het is niet toegestaan het IP-adres van de computer waarmee u toegang krijgt tot de Website te maskeren of te beïnvloeden of andere maatregelen te treffen om te voorkomen dat wij kunnen vaststellen wat het feitelijke IP-adres is van de computer die u gebruikt terwijl u zich toegang tot de Website verschaft.

  7. De Website kan hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden bevatten. Dergelijke hyperlinks of verwijzingen worden puur voor uw informatie en gemak verstrekt. Wij oefenen geen toezicht uit op de websites van derden en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de daarop verstrekte inhoud, materialen of informatie. Het tonen van hyperlinks en verwijzingen naar websites van derden betekent niet dat wij deze websites, of de producten of diensten van die derden, onderschrijven. Indien u gebruikmaakt van een website van derden, zijn daarop de algemene voorwaarden van die website van toepassing.

  8. Wij garanderen niet dat de Website veilig is en geen bugs of virussen bevat.

  9. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform zodanig zijn geconfigureerd dat u toegang hebt tot de Website. U dient uw eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken.

 3. PRODUCTEN

  1. Tabeo Broker c.q. Kredietverlener voorziet u van de relevante Producten, of regelt de relevante Producten voor u, met inachtneming van de in deze Algemene Voorwaarden vermelde voorwaarden.

  2. Door een aanvraag in te dienen voor het gebruik of het ontvangen van een of meer Producten via de Website, verklaart en bevestigt u:

   1. ermee akkoord te gaan dat wij gebruikmaken van elektronische, digitale of andere middelen waarmee op afstand kan worden gecommuniceerd om u informatie te verstrekken over onze Producten, tenzij u daartegen bezwaar hebt gemaakt in de zin van artikel 21 AVG;

   2. alle door u aan ons en de Ondernemer verstrekte informatie juist en correct is, en u de ontvanger van het relevante Product bent of anderszins bevoegd bent om ons te voorzien van de informatie namens de ontvanger;

   3. een juridisch bindende overeenkomst met ons mag aangaan;

   4. dat u de Website alleen gebruikt voor de door deze Algemene Voorwaarden en de Leningsovereenkomst beoogde doeleinden, in verband met Abonnementen of een andere op het betreffende Product toepasselijke overeenkomst (zoals van toepassing);

   5. dat u ons hebt voorzien van uw huidige adres, telefoonnummer en e-mailadres, en ons onmiddellijk op de hoogte stelt van wijzigingen daarin;

   6. dat u ouder bent dan 18 en jonger dan 80 en handelingsbekwaam bent;

   7. dat u een rekening-courant aanhoudt bij een vergunning houdende Europese bank of een andere betaaldienstverlener;

   8. met betrekking tot Leningsovereenkomsten of Abonnementen:

    1. dat u in Nederland woonachtig bent of ten minste voor 12 maanden een Nederlandse verblijfsvergunning bezit;

    2. dat u een goed kredietverleden hebt, zonder dat een schuldsaneringsregeling of andere gerechtelijke uitspraak of onderhands akkoord op u van toepassing is of u failliet bent verklaard; en

    3. dat wij te allen tijde alle middelen die wij nodig achten mogen gebruiken om uw identiteit te controleren bij informatiedienstverleners, waaronder, maar niet beperkt tot Stichting Bureau Krediet Registratie (“BKR”). In onze Privacyverklaring (https://tabeo.nl/privacy-policy) vindt u uitgebreidere informatie over de stappen die wij daarvoor nemen.

  3. Om een aanvraag te kunnen indienen voor het betreffende Product of u daarvoor in te schrijven of te betalen, dient u:

   1. een Product te selecteren;

   2. zo nodig aan te geven - binnen de door Tabeo aangegeven grenzen - welke aflossingsperiode uw voorkeur heeft;

   3. persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om uw kredietwaardigheid te controleren, waaronder uw naam, geboortedatum, facturerings- en postadres, e-mailadres, telefoonnummer, waar van toepassing gegevens van uw betaalpas, bankrekening en/of, indien voor zover voorgeschreven op grond van de Toepasselijke Wetgeving, informatie die wij in redelijkheid kunnen vragen om uw financiële situatie te beoordelen;

   4. persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om uw identiteit te controleren (zoals uw paspoortgegevens en/of een recente rekening voor gas/water of licht); en

   5. alle overige informatie te verstrekken en alle op de Website gevraagde hokjes aan te vinken.

  4. U dient ons te voorzien van alle informatie waarom wij tijdens de aanvraag, inschrijving of het betaalproces vragen en te voldoen aan al onze vereisten met betrekking tot identificatie en bestrijding van witwassen, zodat wij kunnen voldoen aan alle wet- en regelgeving en regels van de toezichthouder die van toepassing zijn op het betreffende Product.

  5. Wij behouden ons het recht voor de levering van een of meer Producten aan u naar eigen inzicht te weigeren.

  6. Na ontvangst van uw aanvraag voor het betreffende Product, zal Tabeo:

   1. een kredietbeoordeling (laten) uitvoeren op basis van de door u aan ons en de Ondernemer verstrekte persoonsgegevens, waaronder, indien voorgeschreven op grond van de Toepasselijke Wetgeving, een controle bij het BKR;

   2. uw identiteit (laten) controleren;

   3. uw aanvraag voor het betreffende Product beoordelen; en

   4. een beslissing tot inwilliging of afwijzing van uw aanvraag voor het betreffende Product geven.

  7. Wij kunnen u vragen om via veilige API's zgn. ‘alleen lezen’ (read-only) inzage in uw bankrekeningen te verstrekken om ons te voorzien van extra kredietinformatie over u, waardoor wij een betere beslissing over de verlening van krediet aan u kunnen nemen. Indien u ons die inzage niet verleent, kan dat onze beslissing op uw aanvraag voor het betreffende Product negatief beïnvloeden.

  8. De beslissing om een aanvraag voor het betreffende Product in te willigen, en het vastgestelde kredietbedrag in verband met het betreffende Product, is definitief, en uitsluitend ter beoordeling van Tabeo.

  9. Indien uw aanvraag wordt ingewilligd in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, voorziet Tabeo u van een Leningsovereenkomst, waarin de krediet- en de aflossingsvoorwaarden met betrekking tot uw Financiering of het uitstel van betalingzijn vastgelegd.

  10. Mits u voldoet aan onze toelatingscriteria, zoals hierboven vermeld in artikel 3.2, ontvangt u een gebruikersaccount waardoor u toegang hebt tot alle informatie met betrekking tot uw gebruik van bepaalde Producten, waaronder aan ons betaalde en nog te betalen bedragen op de Website, en kan Tabeo formulieren ten behoeve van toekomstige aankopen door u aanvullen met de in haar administratie beschikbare gegevens over u (uw “Tabeo-account”).

  11. Wanneer u een Tabeo-account aanmaakt, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen. U verklaart uw wachtwoord en informatie over uw Tabeo-account strikt geheim te houden; u mag deze niet aan derden bekendmaken. U verklaart deze op dezelfde wijze te beschermen zoals u gegevens over uw bankrekening of uw bankpassen beschermt. Als u dat niet doet, is dat volledig voor uw eigen rekening en risico.

  12. U aanvaardt dat wij ervan uitgaan dat alle correspondentie, bestellingen, overboekingen en aanwijzingen die plaatsvinden met gebruik van uw wachtwoord en Tabeo-account van u afkomstig zijn, en dat alle correspondentie en aanwijzingen die wij in uw Tabeo-account plaatsen door u zijn ontvangen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verliezen die u lijdt door het opvolgen van die aanwijzingen door uzelf of een ander. U verklaart ons onmiddellijk (via de Website, per e-mail of telefonisch) te informeren indien u weet of vermoedt dat informatie over uw account of uw wachtwoord niet langer veilig is of misbruikt wordt, zodat wij uw account kunnenblokkeren.

  13. Wij hebben het recht uw Tabeo-account of wachtwoord op ieder moment te blokkeren indien u zich, naar ons redelijke oordeel, niet hebt gehouden aan alle wezenlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

  14. U verklaart ons zo snel mogelijk te informeren indien door u verstrekte of in uw Tabeo-account opgenomen informatie is gewijzigd en/of indien u zich bewust wordt van fouten met betrekking tot Tabeo-account en/of indien u om welke reden ook niet langer toegang meer hebt tot uw Tabeo-account.

  15. Hoewel wij ons naar redelijkheid inspannen om de informatie op de Website actueel te houden, doen wij geen toezeggingen dat de inhoud van de Website juist, volledig of actueel is.

  16. Wij geven zelf geen medisch advies, diagnose of behandeling. Alle op de Website geplaatste materialen zijn uitsluitend bestemd ter informatie en voorlichting. Wij hebben de materialen op de Website niet beoordeeld of getoetst op feitelijke juistheid.

 4. VERGOEDINGEN

  1. U bent geen vergoeding verschuldigd voor het gebruik van de Website. Voor bepaalde Producten kan echter wel een vergoeding in rekening worden gebracht. Deze vergoeding staat vermeld in de op het betreffende Product toepasselijke voorwaarden of overeenkomst.

  2. Ondernemers worden bepaalde vergoedingen in rekening gebracht voor de door Tabeo en de aan haar gelieerde ondernemingen uitgevoerde activiteiten met betrekking tot het regelen en verstrekken van de Producten, en het beheer van de Website. Deze vergoedingen staan vermeld in de Tabeo’s afzonderlijke voorwaarden voor en van toepassing op de Ondernemer.

 5. INTELLECTUELE EIGENDOM

  1. Tabeo Ltd is de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de Website en de daarop gepubliceerde materialen. Deze werken zijn auteursrechtelijk beschermd en al deze rechten worden voorbehouden.

  2. Tabeo en het Tabeo-logo zijn handelsmerken van Tabeo Holding Limited. Tabeo Holding Limited is de enige eigenaar daarvan. Het is u niet toegestaan zonder toestemming gebruik te maken van de Tabeo-handelsmerken en elk onbevoegd gebruik kan leiden tot het nemen van gerechtelijke stappen tegen u.

  3. www.tabeo.nl is de uniform resource locator ("URL") van zowel Tabeo Broker als Kredietverlener. Het is u niet toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming gebruik te maken van deze URL (of andere URL's waarvan wij de eigenaar zijn) op andere websites of digitale platformen.

  4. Tabeo is eigenaar van alle rechten op gegevens over prijzen en daarmee samenhangende inhoud op de Website. Door u te registreren en gebruik te maken van onze Website krijgt u geen rechten op de inhoud op onze Website en de daarmee samenhangende intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor zover wettelijk toegestaan, verklaart u onze webpagina's of inhoud op de Website, waaronder prijsgegevens, niet zonder onze voorafgaande instemming te monitoren, gebruiken of kopiëren. Ieder onbevoegd gebruik of reproductie is strafbaar.

  5. Gegevens waarvoor derden een licentie aan Tabeo hebben verleend, worden uitsluitend verstrekt voor gebruik op de Website en mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder de instemming van die derden.

 6. ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U

  1. Door niets in deze Algemene Voorwaarden wordt uw of onze aansprakelijkheid wegens fraude (waaronder een bedrieglijke voorstelling van zaken of verzwijging), wanprestatie, opzettelijk verzuim, nalatigheid of enige andere vorm van aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten, indien dit wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt (waaronder aansprakelijkheid voor overlijden en letsel als gevolg van nalatigheid van ons, onze werknemers, tussenpersonen of onderaannemers).

  2. Wij garanderen niet dat deze Website:

   1. compatibel is met alle of enige door u gebruikte hardware en software;

   2. te allen tijde of op een specifiek moment beschikbaar is; of

   3. juist en actueel is.

  3. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden is beperkt tot de schade die het redelijk voorzienbare gevolg daarvan is en die rechtstreeks voortvloeit uit het handelen van de nalatige partij. Geen enkele partij is aansprakelijk voor gederfde winst, verlies van verkoopmogelijkheden of omzet.

  4. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor schade, op grond van een overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met:

   1. rechtstreeks door de Ondernemer geleverde goederen of diensten;

   2. handelen van de Ondernemer;

   3. Betaaldiensten, Abonnementen of inhoud van reclame via Px Suite;

   4. het feit dat u de Website en/of de Producten gebruikt of niet kan gebruiken;

   5. het feit dat u gebruik maakt van, of zich beroept op, inhoud die op de Website weergegeven wordt; of

   tenzij die aansprakelijkheid voortvloeit uit wanprestatie, nalatigheid of schuld onzerzijds.

  5. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u lijdt als gevolg van abnormale of onvoorzienbare omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze macht liggen en die ondanks alle inspanningen onvermijdelijk blijken, zoals vertragingen of tekortkomingen veroorzaakt door problemen met een ander systeem of netwerk, storingen of fouten in de doorgifte, communicatie, gegevensverwerking of computerfaciliteiten, mechanische storingen, staats- of overheidsoptreden, oorlog, opstanden of terrorisme, natuurrampen, de opschorting van markten, stakingen bij de post of andere bedrijven of vergelijkbare arbeidsongeregeldheden of gebeurtenissen waarmee het verkrijgen van materialen, stroom of andere leveringen die nodig zijn voor de nakoming van onze verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden wordt belet of verhinderd.

  6. Om onze Website te beschermen tegen virussen en aanvallen maken wij gebruik van technieken die gebruikelijk in de sector zijn; wij kunnen echter niet garanderen dat onze Website te allen tijde vrij is van virussen of andere kwaadwillige software. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een virus, een DDOS-aanval, of andere technologisch schadelijke materialen waarmee uw computerapparatuur, computerprogrammatuur, gegevens of andere bedrijfseigen materialen geïnfecteerd raken als gevolg van uw gebruik van onze Website of door daar iets van te downloaden, of van websites waarnaar de Website linkt. U dient uw eigen virusbescherming software te gebruiken.

  7. Wij zijn niet aansprakelijk voor het weigeren van een door u bij ons ingediende aanvraag voor een lening.

  8. De totale aansprakelijkheid van Tabeo jegens u op grond van of in verband met de Website is beperkt tot € 100.00.

  9. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld als een uitsluiting van aansprakelijkheid die naar Nederlands recht niet kan worden uitgesloten.

 7. GEHEIMHOUDING

  1. Tabeo en u houden alle informatie die is gemarkeerd als zijnde vertrouwelijk of die anderszins zo is bestempeld geheim en maken deze niet aan derden bekend, tenzij een van ons daartoe gehouden is op grond van Toepasselijke Wetgeving of op grond van een beschikking of verzoek van een toezichthouder of een rechter, of aan onze respectievelijke professionele adviseurs in het kader van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is beoogd, of, in ons geval, waar bekendmaking nodig is om onze rechten te kunnen uitoefenen of onze verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden te kunnen nakomen.

 8. BEËINDIGING

  1. Wij kunnen uw Tabeo-account op ieder moment beëindigen door middel van schriftelijke opzegging aan u (die ook per e-mail verzonden kan worden) in het geval dat:

   1. u wezenlijk tekortschiet in de nakoming van een van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden; en/of

   2. u tekortschiet in de nakoming van enige bepaling in een op de Producten, of andere Tabeo-dienst toepasselijke of daarmee samenhangende overeenkomst waarbij u partij bent; en/of

   3. wij vermoeden dat u gebruik van de Website hebt gemaakt of voornemens bent dat te doen, in het kader van een illegale activiteit; en/of

   4. u geacht wordt uw schulden niet te kunnen voldoen of redelijkerwijs te voorzien is dat u daar niet mee door kunt gaan in de zin van artikel 1, 214 en 284 van de Faillissementswet; en/of

   5. u faillissement aanvraagt of uw faillissement door anderen wordt aangevraagd, u failliet wordt verklaard of de Wet schuldsanering natuurlijke personen op u van toepassing wordt verklaard.

  2. U kunt uw Tabeo-account beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 7 dagen, door een schriftelijke opzegging per e-mail te sturen naar [email protected], mits u ten tijde van uw verzoek geen uitstaande Leningsovereenkomsten of Abonnementen hebt.

  3. Bij beëindiging van uw Tabeo-account vervallen alle aan u op grond van deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot aan Producten verleende rechten en dient u onmiddellijk alle activiteiten die op grond van die overeenkomst(en) zijn toegestaan te staken, waaronder uw gebruik van de Producten.

  4. Ten aanzien van alle Algemene Voorwaarden waarvan uitdrukkelijk of impliciet is aangegeven dat zij bij of na beëindiging van kracht worden of blijven, geldt dat zij volledig van kracht blijven.

  5. Beëindiging heeft geen invloed op rechten, rechtsmiddelen, verplichtingen of aansprakelijkheden van partijen die voor de datum van beëindiging zijn ontstaan, waaronder het recht om schadevergoeding te vorderen wegens niet-nakoming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, waarvan voor of op de datum van beëindiging of afloop reeds sprake was.

 9. LINKS

  1. Wij kunnen links aanbrengen naar andere websites, waarop wij geen toezicht uitoefenen. Zodra u onze Website verlaat, vervalt onze verantwoording voor de inhoud van andere websites of voor de bescherming en privacy van gegevens die u op die websites verstrekt. Wij wijzen erop dat deze websites hun eigen privacy beleid en eigen algemene voorwaarden hebben. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het beleid van die websites, noch wordt de inhoud van die websites door ons onderschreven. Wij raden u aan bij het bezoek van die websites het privacy beleid en de algemene voorwaarden daarvan te raadplegen alvorens u daar persoonsgegevens verstrekt.

  2. U kunt zonder onze schriftelijke instemming op een andere website een link naar onze Website aanbrengen, indien u:

   1. die link uitsluitend maakt naar de homepage van de Website op www.tabeo.nl;

   2. geen frames of andere afbakeningen rond de Website aanbrengt;

   3. voldoet aan alle op de website of het platform van waaraf u een link maakt toepasselijke wet- en regelgeving; en

   4. niet de suggestie wekt dat wij uw website, product of dienst (of die van een ander) onderschrijven of daarmee geassocieerd worden.

  3. Het is u niet toegestaan op een andere website een link naar deze Website aan te brengen indien die website ongepaste of smakeloze inhoud bevat waardoor onze reputatie kan worden aangetast.

  4. Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor het aanbrengen van links zonder nadere kennisgeving in te trekken.

 10. KLACHTEN

  1. Elke uiting van ontevredenheid van uw kant met betrekking tot een of meerdere door ons geleverde diensten wordt door ons opgevat als een klacht. Indien u een klacht indient, doen wij er alles aan om het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien u een klacht hebt over deze Website of de door ons verleende diensten, dan kunt u contact opnemen met onze klachtenafdeling via [email protected], waarna wij trachten deze zo snel mogelijk te verhelpen.

  2. Mocht u van de diensten van Tabeo gebruikmaken voor een lening waarop de Wft van toepassing is en u hebt het gevoel dat uw klacht of ongenoegen niet afdoende is behandeld, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (“Kifid”). Indien u niet binnen acht weken na het indienen van uw klacht per brief een definitieve reactie van ons hebt ontvangen, of de definitieve reactie is wel ontvangen, maar deze is niet tot uw tevredenheid, dan dient u uw klacht binnen drie maanden of binnen een jaar na indiening van uw klacht bij ons, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 10.1. voor te leggen aan het Kifid. U kunt contact opnemen met het Kifid (adres: Kantoren Stichthage, Koningin Julianaplein 10, 2595 AA Den Haag), door een e-mail te sturen naar [email protected] of door te bellen naar 070 - 333 8 999.

  3. Het voorleggen van uw klacht aan het Kifid tast uw recht om gerechtelijke stappen te nemen niet aan.

 11. ALGEMEEN

  1. Het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden is op u persoonlijk van toepassing, en u kunt uw rechten of verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden niet overdragen of cederen.

  2. Wij kunnen onze rechten en verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden wel cederen of overdragen. U verklaart bij dezen bij voorbaat in te stemmen met bedoelde cessie of overdracht door ons aan derden.

  3. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing; u kunt een gerechtelijke procedure met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden en de Producten instellen bij de Nederlandse rechter.

  4. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is of wordt verklaard, dan tast dit de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden niet aan.

  5. Deze Algemene Voorwaarden, alsmede de Privacyverklaring, zijn van toepassing ongeacht de wijze waarop u toegang tot deze Website verkrijgt (waaronder via de website of via een app op uw mobiele telefoon).

  6. Specifiek ten aanzien van Klanten geldt:

   1. Niets in deze Algemene Voorwaarden tast de aansprakelijkheid, rechten en verplichtingen van u en de Ondernemer uit hoofde van de tussen u en de Ondernemer geldende voorwaarden aan.

   2. Indien u geld leent of uitstel van betaling krijgt via de Website, dienen deze Algemene Voorwaarden te worden gelezen in samenhang met de in uw Leningsovereenkomst en bijbehorende documenten vermelde voorwaarden.

   3. Indien u via de Website een Abonnement afsluit, dienen deze Algemene Voorwaarden te worden gelezen in samenhang met de in uw Abonnement en bijbehorende documenten vermelde voorwaarden.

   4. Heeft u zorgen over lenen en schulden? Tabeo biedt zelf geen schuldhulpverlening of adviesdiensten aan, maar u kunt wel contact opnemen met [...] voor verdere hulp.

  7. Bij vragen over deze Algemene Voorwaarden kunt u contact opnemen met onze Klantenservice via www.tabeo.nl of per e-mail aan [email protected].

 12. De Algemene Voorwaarden van Tabeo zijn voor het laatst beoordeeld en bijgewerkt op 15 March 2021.

Land

Tabeo LTD, opgericht naar het recht van Engeland en Wales (ingeschreven onder nummer 10363602), statutair gevestigd aan het adres C/O Fox Williams, 10 Finsbury Square, Finsbury, London EC2A 1AF, Verenigd Koninkrijk; en Tabeo Broker Limited, opgericht naar het recht van Engeland en Wales (ingeschreven onder nummer 10416530), statutair gevestigd aan het adres C/O Fox Williams, 10 Finsbury Square, Finsbury, London EC2A 1AF, Verenigd Koninkrijk. Tabeo Broker Limited heeft een vergunning en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (Toezichthouder Financiële Dienstensector in het Verenigd Koninkrijk) en staat ingeschreven in het Financial Services Register onder nummer 777539.

©Tabeo Ltd, alle rechten voorbehouden. Als u onze website bezoekt gaat u akkoord met ons Cookiebeleid.