Px Suite
Ondersteuning

PRIVACYVERKLARING TABEO

 1. INLEIDING

  1. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de volgende vennootschappen

   1. Tabeo Broker Limited (“Tabeo Broker”), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Engeland en Wales, aldaar ingeschreven onder nummer 10416530. Zij is statutair gevestigd te C/O Fox Williams, 10 Finsbury Square, Finsbury, Londen EC2A 1AF. Tabeo Broker heeft een vergunning en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (“FCA”), met toestemmingsnummer 777539. Zij is ingeschreven bij de Information Commissioner’s Office (“ICO”) onder nummer ZA260247.

   2. Tabeo Limited (“Tabeo Ltd”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Engeland en Wales, ingeschreven aldaar onder nummer 10363602. Zij is statutair gevestigd te C/O Fox Williams, 10 Finsbury Square, Finsbury, Londen EC2A 1AF. Zij is ingeschreven bij de Information Commissioner’s Office (“ICO”) onder nummer ZA260299.

   3. Betaal Maandelijks Ltd (“Kredietverlener”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Engeland en Wales. Zij is statutair gevestigd te C/O Fox Williams, 10 Finsbury Square, Finsbury, Londen EC2A 1AF. Zij is ingeschreven bij de Information Commissioner’s Office (“ICO”) onder nummer ZB006785.

  2. Waar in deze Privacyverklaring sprake is van “Tabeo”, “wij”, “ons” of “onze”, dan verwijst dit naar Tabeo Broker, Tabeo Ltd. of Kredietverlener, afhankelijk van welke Tabeo-dienst wordt verleend.

  3. Tabeo werkt samen met zorgverleners en andere bedrijven die bij haar ingeschreven staan (“Ondernemers”) en klanten die goederen of diensten afnemen van Ondernemers of daartoe het voornemen hebben (“Klanten”).

  4. Tabeo Broker verleent Ondernemers kredietdiensten, waarbij de Ondernemer zelf uitstel van betaling (“Uitstel van Betaling”) of Kredietverlener kredieten aan Klanten verleent (“Kredietdiensten”), en betaaldiensten waardoor Ondernemers rechtstreeks betalingen van hun Klanten kunnen aanvaarden (“Betaaldiensten”), terwijl Tabeo Ltd Ondernemers bepaalde marketingdiensten verleent (“Px Suite”).

  5. Tabeo Ltd regelt abonnementsdiensten voor Klanten (“Abonnementen”).

  6. Tabeo Broker brengt Ondernemers en Klanten in contact met Kredietverlener, waardoor Klanten, wanneer zij goederen of diensten van Ondernemers afnemen, toegang kunnen krijgen tot (al dan niet rentedragend) krediet of Uitstel van Betaling (“Financiering”).

  7. De verstrekking van Financiering door Ondernemer of Kredietverlener via Tabeo Broker en het verlenen van Betaaldiensten door Tabeo Broker, en de levering van Abonnementen of Px Suite door Tabeo Ltd wordt in deze Privacyverklaring gezamenlijk aangeduid als de “Producten”. De Producten worden geleverd via onze mobiele app, www.tabeo.nl, app.tabeo.nl, merchant.tabeo.nl, leads.tabeo.nl en via andere van tijd tot tijd in het kader van de levering van de Producten door ons ontwikkelde platformen (gezamenlijk aangeduid als de “Apps”).

  8. Waar in deze Privacyverklaring sprake is van Financiering, Betaaldiensten, of van het Financieringsonderdeel van de Producten, is Tabeo Broker en/of de Kredietverlener de verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens. Waar in deze Privacyverklaring sprake is van Abonnementen of van het Abonnementenonderdeel van de Producten, is Tabeo Ltd. de verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens. Tabeo Ltd is daarnaast de verwerkingsverantwoordelijke die verantwoordelijk is voor het beheer van de Apps.

  9. De bescherming van uw privacy is van groot belang voor Tabeo Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle gebruikers van onze Apps, waaronder onze klanten, potentiële klanten en Ondernemers. In deze Privacyverklaring wordt de grondslag uiteengezet op basis waarvan wij de door u verstrekte persoonsgegevens, persoonsgegevens van u die wij zelf genereren en die welke wij uit andere bronnen verkrijgen door ons worden verwerkt. Wij verzoeken u deze Privacyverklaring aandachtig door te lezen, zodat u inzicht krijgt in onze praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens en begrijpt en hoe wij daarmee omgaan.

 2. CONTACT OPNEMEN

  Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring of over uw gegevens, of een of meer van uw rechten op grond van deze Privacyverklaring wenst uit te uitoefenen, dan kunt u op onderstaande wijze contact met ons opnemen:

  Per e-mail:
  [email protected]

 3. BEGINSELEN VOOR GEGEVENSBESCHERMING

  1. Eenieder die persoonsgegevens verwerkt, moet als volgt voldoen aan de beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens:

   1. Rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie – gegevens dienen rechtmatig, eerlijk en op transparante wijze te worden verwerkt.

   2. Beperking van het doeleinde – gegevens moeten worden verzameld voor specifieke, uitdrukkelijk vermelde en gerechtvaardigde doeleinden en mogen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden.

   3. Gegevensminimalisering – gegevens moeten toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden.

   4. Juistheid – gegevens moeten juist zijn, en zo nodig worden geactualiseerd.

   5. Opslagbeperking – gegevens moeten worden bewaard in een vorm waardoor het niet mogelijk is betrokkenen langer te identificeren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

   6. Integriteit en vertrouwelijkheid – door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen moeten gegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

  2. In deze Privacyverklaring wordt beschreven welke persoonsgegevens wij verzamelen, en wordt toegelicht hoe wij aan deze beginselen voldoen.

 4. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

  Technische informatie die wij verzamelen

  1. U kunt door onze Apps en mobiele applicaties browsen als gast, zonder dat u ons informatie verstrekt en zonder dat wij weten wie u bent. Maar ook als u een gast bent, mogen wij het volgende doen:

   1. vastleggen waar u zich ongeveer bevindt en welk apparaat u gebruikt tijdens een chatsessie op onze webApps, evenals overige informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt;

   2. vastleggen welke onderdelen van onze Apps u bezoekt en op welk tijdstip;

   3. informatie vastleggen over uw activiteiten bij het gebruik van onze Apps; en

   4. informatie verzamelen over uw computer, zoals welke browser u gebruikt, uw netwerklocatie, uw besturingssysteem, uw IP-adres en het soort verbinding waarvan u gebruikmaakt (bijv. breedband, ADSL enz.).

   (hierna aangeduid als “Technische en Gebruiksgegevens”).

  2. Wij verzamelen bovenstaande informatie (uitgezonderd de in artikel 4.1(a) bedoelde informatie) met behulp van cookies en andere trackingtechnologieën (“Cookies”). Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Klik hier om ons Cookiebeleid in te zien; daarin wordt uitgelegd welke Cookies wij op onze Apps gebruiken.

  3. Wij verzamelen de hierboven in 4.1(a) bedoelde informatie via onze partner FullStory. Deze informatie wordt namens ons door Intercom opgeslagen en verwerkt volgens onze aanwijzingen en overeenkomstig de door ons in overeenstemming met de AVG met Intercom afgesloten dienstverleningsovereenkomst.

   Welke informatie verkrijgen wij van u?

  4. U kunt ons persoonsgegevens verstrekken wanneer u:

   1. gebruikmaakt van de Apps (bijv. wanneer u formulieren invult);

   2. informatie opneemt in uw Tabeo-account; of

   3. met ons communiceert, via de Apps of op andere wijze.

  5. Deze informatie kan onder meer, maar niet uitsluitend, het volgende omvatten:

   1. Biografische informatie, waaronder uw naam, geboortedatum, burgerlijke staat, het aantal personen dat ten laste van u komt, en uw adreshistorie;

   2. Contactgegevens, waaronder uw adres, postcode, en andere contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer (vast/mobiel);

   3. Informatie over dienstverband en opleiding, waaronder uw werkgever, arbeidsverleden en salarisgegevens, opleiding en opleidingsverleden;

   4. Financiële informatie, waaronder de rekeninggegevens van uw bank of hypotheekverstrekker en gegevens over bankpassen en creditcards die gebruikt worden voor betalingen op de Apps, uw uitgavepatroon, transactiegegevens, uw woonsituatie, uw bezittingen, en gevolgen van COVID-19 voor uw financiële situatie;

   5. Gegevens over uw account, waaronder uw wachtwoorden en antwoorden op de veiligheidsvragen;

   6. Identificatiegegevens, waaronder antwoorden op vragen die verplicht worden gesteld door derden-kredietinformatiebureaus voor het vaststellen van uw identiteit; en

   7. IT- en communicatiegegevens, waaronder opnames van telefoongesprekken tussen u en Tabeo.

  6. U kunt wanneer u gebruik maakt van bepaalde van onze diensten ons ook bepaalde informatie verstrekken over uw gezondheid, zoals:

   1. gegevens over de medische behandeling die u nodig hebt; en

   2. foto's en toestemmingsverklaringen voor medische behandeling, (“Medische Gegevens”).

  7. Indien u namens iemand anders een aanvraag indient voor Producten, is het redelijkerwijs niet haalbaar voor ons om hen te voorzien van de informatie die in deze Privacyverklaring staat. U bent in voorkomende gevallen derhalve zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van die informatie aan die andere persoon.

 5. INFORMATIE AFKOMSTIG UIT ANDERE BRONNEN

  1. Wij verkrijgen informatie over u uit openbare bronnen en bronnen van derden, zoals social media platforms, Open Banking en websites van makelaars.

  2. Wij controleren daarnaast informatie over u die wij zelf in onze administratie hebben en vragen informatie over u op bij kredietinformatiebureaus, maar niet uitsluitend, Stichting Bureau Krediet Registratie (“BKR”) en fraudepreventiebureaus ten aanzien van uw persoonlijk kredietgedrag en persoonlijke kredietrekeningen.

  3. Door kredietinformatiebureaus aangehouden bestanden waarin naar u onderzoek wordt gedaan, kunnen gekoppeld zijn aan uw (huwelijks)partner, leden van uw huishouden of anderen aan wie u financieel verbonden bent. U kunt in het kader van een aanvraag van u of een overeenkomst met ons worden behandeld als financieel verbonden, en worden beoordeeld met een verwijzing naar 'samenhangende bestanden'.

  4. Wij werken samen met bepaalde Ondernemers die zorgverlener zijn en die ons in beperkte mate medische gegevens over u mogen verstrekken, met betrekking tot een behandeling waarvoor u de betaling of financiering hebt geregeld door middel van de Producten. Medische gegevens vormen een bijzondere categorie persoonsgegevens. Deze Ondernemers kunnen ons verder een beperkte hoeveelheid medische gegevens verstrekken wanneer zij in verband met die financiering of betaling contact met ons opnemen.

 6. ALS U GEEN PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT

  Wanneer wij op grond van de wet of het bepaalde in een overeenkomst met u persoonsgegevens moeten verzamelen, en u deze gegevens niet na een verzoek daartoe verstrekt, kan het voor ons onmogelijk zijn de overeenkomst die wij in verband met de Producten met u hebben afgesloten of proberen af te sluiten na te komen. In dat geval zijn wij mogelijk genoodzaakt een door afgenomen product of dienst te beëindigen, in welk geval wij u daarvan alsdan op de hoogte stellen.

 7. WAT WIJ DOEN MET DE GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

  1. Als verwerkingsverantwoordelijke maken wij alleen gebruik van uw persoonsgegevens als wij daarvoor een rechtsgrond hebben. De doeleinden waarvoor wij uw informatie gebruiken en verwerken en de rechtsgrond waaronder wij iedere soort verwerking uitvoeren, staan vermeld in onderstaande tabel.

   Soort gegevens Doeleinden waarvoor wij de gegevens verwerken Rechtsgrond voor de verwerking
   Biografische informatie, contactgegevens, financiële informatie, gegevens over de account Om u de Apps te kunnen aanbieden en de diensten te verlenen waarom u ons via de Apps verzoekt. Nakoming van een overeenkomst.
   Contactgegevens Om u marketingberichten te sturen en u informatie te verstrekken over producten en diensten waarvoor u mogelijk belangstelling hebt. Uw toestemming, of wanneer toestemming op grond van het toepasselijk recht niet nodig is, op grond van ons gerechtvaardigde belang om Tabeo en de door haar aangeboden producten onder de aandacht te brengen.
   Contactgegevens, Technische- en Gebruiksgegevens Voor het geven van administratieve mededelingen, waarschuwingen en berichten die relevant zijn voor uw gebruik van de Producten. Het is ons gerechtvaardigde belang om ervoor te zorgen dat wijzigingen in ons beleid, onze voorwaarden en andere technische updates aan u gecommuniceerd worden.
   Technische- en Gebruiksgegevens Om uw ervaring en interactie met onze Apps te verrijken, doordat u uw gegevens kunt opslaan, zodat uw voorkeuren worden bewaard voor een volgend bezoek aan onze Apps. Toestemming
   Technische- en Gebruiksgegevens, IT- en communicatiegegevens, biografische informatie, gegevens over de account en identificatiegegevens Om problemen op te lossen en om u te beschermen tegen fraude of andere vormen van criminaliteit. Het is ons gerechtvaardigd belang om controles uit te voeren om fraude en andere schadelijke activiteiten te voorkomen, en om ervoor te zorgen dat de Apps veilig zijn.
   Financiële informatie (waaronder onderzoeken bij kredietinformatiebureaus), identificatiegegevens, biografische informatie, informatie over dienstverband en opleidingen Voor het uitvoeren van financiële controles, identiteitscontroles, controles ter voorkoming van fraude, door de toezichthouder voorgeschreven controles en kredietcontroles (waaronder, als u een Ondernemer bent, ten aanzien van uw bestuurders, functionarissen en bepaalde grootaandeelhouders). Nakoming van een overeenkomst of naleving van een wettelijke verplichting
   Informatie over de account, biografische informatie, informatie over dienstverband en opleidingen Om uw Tabeo-account te beheren en de bestanden die wij van u aanhouden van tijd tot tijd bij te werken Nakoming van een overeenkomst of naleving van een wettelijke verplichting (wat van toepassing is)
   Biografische informatie, contactgegevens, identificatiegegevens Ten aanzien van kredietnemers die hun aflossingsverplichtingen niet nakomen, om hun verblijfplaats te achterhalen en verhaal te halen of nakoming van een Leningsovereenkomst te vorderen. Het is ons gerechtvaardigd belang om door u aan ons verschuldigde bedragen op u te verhalen.
   Contactgegevens, biografische informatie, gegevens over de account Voor de klantenservice, onder meer om vragen te beantwoorden en te reageren op feedback en klachten. Het is ons gerechtvaardigd belang om op uw verzoeken om inlichtingen te reageren en om uw klachten te verhelpen, teneinde onze goede naam in stand te houden.
   Technische- en Gebruiksgegevens Om de Apps te onderhouden en te beheren, onder meer ten behoeve van:
   • Analyse van het gebruik van de Apps en mobiele apps en verbetering van onze dienstverlening;
   • Statistieken en modellen, waaronder levensloopmodellen, stresstoetsing, fraudemodellering, productontwikkeling, statistische analyse, marktonderzoek en de verbetering van onze producten en diensten
   Toestemming en, indien van toepassing, ons gerechtvaardigde belang om onze producten en diensten te verbeteren.
   Contactgegevens, financiële informatie Om u te voorzien van informatie over goederen of diensten die door andere bedrijven worden aangeboden, en waarvan wij menen dat deze voor u van belang kunnen zijn. Toestemming
  2. Afhankelijk van de Producten die u aanschaft, kan het nodig zijn dat wij uw Medische Gegevens verwerken voor onze dienstverlening aan u. Medische Gegevens zijn een „bijzondere categorie gegevens” (ook wel gevoelige gegevens genoemd) en vallen onder de gegevensbeschermingswetgeving, hetgeen betekent dat een hoger beschermingsniveau is vereist dan voor gewone persoonsgegevens. Wij verwerken uw Medische Gegevens alleen als wij daarvoor expliciet uw toestemming hebben verkregen.

  3. U kunt uw voor een van de hiervoor bedoelde vormen van verwerking gegeven toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat daarmee de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voorafgaand aan de intrekking wordt aangetast.

 8. MET WIE DELEN WIJ UW INFORMATIE?

  1. Wij kunnen uw persoonsgegevens geanonimiseerd op zodanige wijze bundelen met andere persoonsgegevens dat het niet langer mogelijk is uw identiteit daaruit te achterhalen en deze delen met adverteerders en andere derden.

  2. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen wanneer daarvoor een gerechtvaardigde reden bestaat, zoals:

   1. met Ondernemers, zodat zij contact met u kunnen opnemen in verband met de betreffende Producten waarvan u bij hen gebruikmaakt. N.B. Ondernemers zijn zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken met betrekking tot uw persoonsgegevens en Tabeo is op geen enkele wijze verantwoordelijk als zij uw gegevens misbruiken;

   2. met verkopers en andere derden die diensten voor of namens ons verlenen, en die de informatie uitsluitend gebruiken voor het verlenen van die dienst (zoals onze IT-dienstverleners die ons helpen bij het aanbieden van de Apps);

   3. met andere bedrijven binnen ons concern;

   4. indien wij (een deel van) onze onderneming of activa verkopen, kunnen wij uw persoonsgegevens aan de kandidaat-koper bekendmaken in het kader van een due-diligenceonderzoek alsmede aan onze juridisch adviseurs; en

   5. indien wij worden overgenomen door derden, worden de persoonsgegevens die wij ten aanzien van u bezitten aan die derden bekendgemaakt.

  3. Wij voegen daarnaast gegevens over onze Overeenkomst met u, de aflossingen die u op grond daarvan verricht, en ieder verzuim of niet-nakoming van het daarin bepaalde toe aan uw dossier bij de kredietinformatiebureaus.

  4. In sommige gevallen kunnen wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken, bijvoorbeeld op verzoek van een rechter, de politie of een andere handhavingsinstantie.

  5. Behoudens voor zover anders vermeld in deze Privacyverklaring, verkopen en verstrekken wij uw gegevens niet aan derden.

   Wat als u een kredietnemer bent op grond van een van de Producten?

  6. Wij kunnen de persoonsgegevens van kredietnemers delen met derden in het kader van:

   1. controle van gegevens op aanvragen voor Zorgplannen, krediet- en andere faciliteiten;

   2. inning van door de kredietnemer uit hoofde van Leningsovereenkomsten verschuldigde bedragen; en

   3. verhalen van vorderingen op de kredietnemer.

  7. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens van de kredietnemer bekendmaken of gebruiken:

   1. ten behoeve van kredietinformatiebureaus en fraudepreventiebureaus om vergelijkbare controles uit te voeren, uw verblijfsplaats te achterhalen en vorderingen op u te verhalen. Dit kunnen gegevens zijn over uw leningen op de Apps, hoe u deze beheert en hoeveel er eventueel uitstaat; en

   2. ten behoeve van incassobureaus en andere juridische vertegenwoordigers, voor zover vereist om naleving van Leningsovereenkomsten af te dwingen; en

   3. om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om medewerking te verlenen aan toezichthouders, bijv. in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

   Wat doen kredietinformatiebureaus en fraudepreventiebureaus?

  8. In dit artikel van de Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt door kredietinformatiebureaus en fraudepreventiebureaus. Wij achten dit gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de nakoming van een overeenkomst waarbij u partij bent, of voor het op uw verzoek nemen van stappen alvorens een overeenkomst wordt aangegaan. Daarnaast is dit ten dele noodzakelijk om te voldoen aan de op ons toepasselijke wettelijke verplichtingen.

  9. Wanneer een kredietinformatiebureau een zoekopdracht van ons krijgt:

   1. neemt het telefonisch contact met ons op over uw kredietdossier, zonder dat er een aantekening bij uw kredietscore wordt geplaatst;

   2. maakt het een aantekening in uw kredietdossier zodra u een Leningsovereenkomst hebt gesloten. Indien de zoekopdracht wordt gegeven in verband met een kredietaanvraag, zijn, wanneer u later opnieuw een krediet aanvraagt, de gegevens van die zoekopdracht (uitgezonderd de naam van de organisatie die de opdracht heeft uitgevoerd) in te zien door andere organisaties; en

   3. combineert het de namen die eerder of later door u, of een ander die partij is bij de account, zijn opgegeven.

  10. Kredietinformatiebureaus verstrekken de volgende informatie aan ons:

   1. informatie over uw kredietdossier, waaronder uw kredietscore;

   2. informatie over u, zoals eerdere kredietaanvragen en vergelijkbare persoonlijke kredietinformatie op uw naam, betaalgedrag (waaronder gemiste betalingen), en gegevens over eventuele door de Nederlandse overheid aan u opgelegde financiële sancties;

   3. openbare informatie, zoals onder meer over faillissementen en betalingsonvermogen;

   4. informatie over u uit het kiezersregister;

   5. uw adresgeschiedenis, waaronder uw woonduur op elk adres;

   6. informatie over mensen die gekoppeld zijn aan uw kredietdossier; en

   7. informatie over fraudepreventie.

  11. Gegevens over schulden worden gedurende vijf jaar nadat de dossiers zijn gesloten door Kredietinformatiebureaus, waaronder, maar niet uitsluitend, het kredietregister van de Stichting Bureau Krediet Registratie (“BKR”), bewaard, ongeacht of u deze schulden hebt voldaan.

  12. De door ons en andere organisaties aan kredietinformatiebureaus en fraudepreventiebureaus verstrekte informatie kan door die partijen worden verstrekt aan andere organisaties die deze kunnen gebruiken om:

   1. criminaliteit, fraude en witwassen te voorkomen, onder meer door het controleren van gegevens die verstrekt zijn in kredietaanvragen en aanvragen voor krediet-gerelateerde en andere faciliteiten;

   2. het gebruik van kredietrekeningen en daarmee verwante rekeningen te controleren;

   3. uw identiteit vast te stellen indien u een aanvraag voor aanvullende Producten doet;

   4. besluiten te nemen over het verlenen van kredietdiensten en aanverwante diensten aan u;

   5. uw persoonlijke account(s) te beheren;

   6. uw verblijfsplaats te achterhalen en vorderingen op u te verhalen;

   7. andere controles uit te voeren ter voorkoming of opsporing van fraude; en

   8. statistische analyses en systeemtests uit te voeren.

  13. Indien u onjuiste of onnauwkeurige informatie verstrekt en er wordt fraude vastgesteld, dan wordt dit door ons geregistreerd en worden de bijzonderheden daarvan doorgegeven aan fraudepreventiebureaus. Deze informatie kan worden ingezien en gebruikt door opsporingsinstanties. Deze informatie kan ook door ons en andere organisaties worden ingezien en gebruikt om fraude en witwassen te voorkomen, bijvoorbeeld:

   1. bij het controleren van in kredietaanvragen en aanvragen voor krediet-gerelateerde en andere faciliteiten ingevulde gegevens;

   2. bij het beheer van krediet-rekeningen of aan krediet gerelateerde rekeningen of faciliteiten;

   3. bij het verhalen van vorderingen;

   4. bij het controleren van gegevens over voorstellen en claims voor alle soorten verzekeringen; en

   5. bij het controleren van gegevens over sollicitanten en medewerkers.

  14. Indien u gegevens over de betreffende fraudepreventiebureaus wilt ontvangen, kunt u daarvoor contact met ons opnemen.

  15. Ook informatie over u die is vastgelegd door fraudepreventiebureaus in andere landen kan door ons en andere organisaties worden ingezien en gebruikt.

 9. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

  1. De persoonsgegevens van u die wij verzamelen kunnen worden overgebracht naar en bewaard op een locatie buiten Nederland of de Europese Economische Ruimte (“EER”). Ook mogen deze worden verwerkt door medewerkers die buiten Nederland of de EER werkzaam zijn, mits zij werkzaam zijn voor aan ons gelieerde ondernemingen of voor een van onze leveranciers.

  2. Wanneer wij uw persoonsgegevens overbrengen naar een land buiten de EER, dan zorgen wij ervoor dat dit geschiedt op een veilige en beschermde wijze die strookt met de methodes die wij toepassen op uw persoonsgegevens binnen de EER. Dit kan geschieden op verschillende manieren, bijvoorbeeld:

   1. het land waarnaar wij de gegevens overbrengen is goedgekeurd door de Europese Commissie of de Nederlandse overheid heeft geoordeeld dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens; of

   2. de ontvanger heeft een overeenkomst ondertekend die is opgesteld aan de hand van “standaardcontractbepalingen" die door de Europese Commissie of de Autoriteit Persoonsgegevens zijn goedgekeurd, op grond waarvan de ontvanger verplicht is uw persoonsgegevens te beschermen.

  3. In andere gevallen kan de wet ons toestaan dat wij uw persoonsgegevens op een andere wijze naar een land buiten de EER doorgeven. In alle gevallen zorgen wij er echter voor dat bij de doorgifte van uw persoonsgegevens wordt voldaan aan de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 10. MARKETING EN COMMUNICATIE

  1. Wij willen u graag voorzien van informatie over onze nieuwe producten, diensten, reclames, speciale aanbiedingen en andere informatie waarvan wij denken dat deze van u van belang kan zijn.

  2. Indien u bij ons bent ingeschreven of u ons eerder om informatie over onze producten of diensten hebt gevraagd, mogen wij, mits u daarvoor toestemming hebt gegeven, telefonisch, per e-mail, per SMS en/of via uw Tabeo-account informatie over ons assortiment producten en diensten aan u geven.

  3. Mocht u op enig moment besluiten dat u niet langer telefonisch, per e-mail, SMS of andere wijze marketinginformatie van ons went te ontvangen, dan kunt u contact met ons opnemen op de in het onderdeel ‘Contact’ hierboven omschreven wijze.

  4. In elk bericht dat wij u sturen, bieden wij u de gelegenheid om u uit te schrijven, zodat u geen marketingberichten meer van ons ontvangt.

 11. BEWARING VAN GEGEVENS

  1. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren varieert. De bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van verschillende criteria, zoals:

   1. het doeleinde waarvoor wij ze gebruiken – wij moeten de gegevens zo lang bewaren als daarvoor noodzakelijk is; en

   2. wettelijke verplichtingen - in wet- en regelgeving kan een minimumtermijn voor het bewaren van uw persoonsgegeven zijn aangegeven

  2. Wij bewaren uw gegevens voor een periode van 6 jaar na het einde van onze relatie met u. Bijvoorbeeld 6 jaar nadat uw lening is afgelost, uw aanvraag is afgewezen, of na het moment waarop wij contact met u hebben gehad over uw aanvraag of overeenkomst. Uw gegevens worden gedurende deze periode bewaard voor het opstellen van statistieken en het maken van modellen, waaronder levensloopmodellen, stresstoetsing en fraudemodellen.

  3. Indien u ons persoonsgegevens hebt verstrekt, maar vervolgens geen Leningsovereenkomst afsluit, of een Zorgplan of ander Product afneemt, bewaren wij uw gegevens maximaal 12 maanden na ontvangst van die gegevens.

 12. UW RECHTEN

  1. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren varieert. De bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van verschillende criteria, zoals:

   1. Recht op inzage. U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens.

   2. Recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt in bepaalde omstandigheden het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar, machine-leesbaar format, dat hergebruik ondersteunt, of om te vragen uw persoonsgegevens aan een ander over te dragen.

   3. Recht op rectificatie. U hebt het recht om onverwijld rectificatie te verkrijgen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die wij van u bezitten.

   4. Recht op gegevenswissing ('recht op vergetelheid'). U hebt in sommige gevallen het recht te verlangen dat wij uw persoonsgegevens onverwijld wissen, indien de voortgezette verwerking daarvan niet langer gerechtvaardigd is.

   5. Recht op beperking van de verwerking. U hebt in sommige gevallen het recht om te verlangen dat wij de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken te beperken, indien de voortgezette verwerking daarvan niet gerechtvaardigd is, zoals wanneer de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist.

   6. Recht van bezwaar. U hebt in sommige gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons op basis van onze gerechtvaardigde belangen. U kunt ook bezwaar maken tegen onze direct-marketing-activititeiten, door te klikken op de “uitschrijven” link die in elk marketingbericht dat u van ons ontvangt is opgenomen.

   7. Recht om uw toestemming in te trekken. Indien u toestemming hebt gegeven voor een van de hiervoor bedoelde vormen van verwerking, dan hebt u het recht deze te allen tijde in te trekken, zonder dat daarmee de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voorafgaand aan de intrekking wordt aangetast.

  2. Wij maken u erop attent dat bovenstaande rechten geen absolute rechten zijn, en dat wij het recht hebben om de inwilliging van bepaalde verzoeken geheel of gedeeltelijk te weigeren, indien er op grond van de toepasselijke wetgeving sprake is van uitzonderingen.

 13. HOE KUNT U UW RECHTEN UITOEFENEN

  1. U kunt uw in deze Privacyverklaring en in de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens omschreven rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming en -Beveiliging ([email protected]).

  2. Tenzij anders bepaald in de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, worden u geen kosten in rekening gebracht voor het uitoefenen van uw wettelijke rechten. Echter, indien uw verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, in het bijzonder omdat zij vaak gedaan worden, dan kunnen wij: (a) een redelijke vergoeding in rekening brengen (tot maximaal de eventueel door de wet bepaalde limieten), rekening houdend met de administratieve kosten voor het verstrekking van de informatie of het uitvoeren van de gevraagde handeling; of (b) weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

  3. Wanneer wij redelijke twijfels hebben over de identiteit van degene die het verzoek doet, dan mogen wij extra informatie vragen die noodzakelijk is om uw identiteit te bevestigen.

 14. KLACHTEN

  Indien u overweegt een klacht in te dienen over ons gebruik van uw persoonsgegevens, dan hebt u het recht uw klacht voor te leggen aan [email protected]. Indien wij uw klacht niet kunnen verhelpen, dan hebt u het recht om deze voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”). U kunt uw zorgen of klachten bij de AP indienen via deze link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap of door te bellen naar 088 - 1805 250.

 15. BEVEILIGING

  1. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Om onbevoegde inzage of bekendmaking te voorkomen, hebben wij passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures vastgesteld om de informatie die wij online verzamelen te beveiligen en veilig te stellen. Helaas is de doorgifte van informatie via internet niet 100% veilig. Hoewel wij ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die aan onze Apps worden doorgegeven niet garanderen; iedere doorgifte is derhalve voor uw eigen risico.

  2. In voorkomende gevallen maken wij gebruik van pseudonimisering en/of versleuteling om uw gegevens te beschermen.

  3. Voor zover derden namens ons gegevens verwerken, streven wij ernaar ervoor zorgen te dragen dat zij passende beveiligingsmaatregelen hebben getroffen, waaronder maatregelen ter voorkoming van onbevoegde bekendmaking van persoonsgegevens.

 16. LINKS

  1. De Apps maken gebruik van derden-dienstverleners, door rechtstreeks gegevens te verkrijgen of via het gebruik van apps van derden. Op uw gebruik van deze apps is hun eigen privacybeleid van toepassing; dat van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Tot onze huidige derden-dienstverleners behoren onder meer, maar niet uitsluitend:

   1. TransUnion: wij maken gebruik van TransUnion voor betaalgegevens, analytische gegevens, kredietsoftware en andere zakelijke diensten. TransUnion verzamelt, wanneer u gebruik maakt van een link om een e-mail naar TransUnion te sturen, gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Indien u in die e-mail of een attachment daarbij vrijwillig persoonsgegevens verstrekt waardoor u identificeerbaar bent, dan worden deze persoonsgegevens door TransUnion verzameld en bewaard. Voor meer informatie over TransUnion en haar privacybeleid, zie www.transunion.co.uk/legal/privacy-centre.

   2. Stripe: wij maken gebruik van Stripe voor betalingen, analytische gegevens en andere zakelijke diensten. Stripe verzamelt informatie waarmee kan worden vastgesteld met welke apparaten verbinding met haar diensten wordt gemaakt. Stripe gebruikt deze informatie om de aan ons verleende diensten te verbeteren, waaronder de opsporing van fraude. Voor meer informatie over Stripe en haar privacybeleid, zie stripe.com/privacy.

 17. NIEUWE VERSIES VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

  1. Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd opnieuw beoordelen en zo nodig actualiseren. Wij kondigen deze wijzigingen aan op onze Apps en mobiele app. U kunt de meest recente versie van deze Privacyverklaring raadplegen in onze Apps of mobiele app.

  2. Deze Privacyverklaring is voor het laatst beoordeeld en bijgewerkt op 18 March 2021.

Land

Tabeo LTD, opgericht naar het recht van Engeland en Wales (ingeschreven onder nummer 10363602), statutair gevestigd aan het adres C/O Fox Williams, 10 Finsbury Square, Finsbury, London EC2A 1AF, Verenigd Koninkrijk; en Tabeo Broker Limited, opgericht naar het recht van Engeland en Wales (ingeschreven onder nummer 10416530), statutair gevestigd aan het adres C/O Fox Williams, 10 Finsbury Square, Finsbury, London EC2A 1AF, Verenigd Koninkrijk. Tabeo Broker Limited heeft een vergunning en staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (Toezichthouder Financiële Dienstensector in het Verenigd Koninkrijk) en staat ingeschreven in het Financial Services Register onder nummer 777539.

©Tabeo Ltd, alle rechten voorbehouden. Als u onze website bezoekt gaat u akkoord met ons Cookiebeleid.